Skip to main content
Uncategorized
1 októbra, 2022

ZÁKON O ODPADOCH

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. schváleny NR SR dňa 17.3.2015 pojednáva o novom systéme nakladania s odpadom, o rozšírenej zodpovednosť výrobcov, o informačnom systéme odpadového  Účinnosť zákona: 1. 1.…
Uncategorized
1 októbra, 2022

VODNÉ HOSPODÁRSTVO – Havarijný plán

Havarijný plán -  plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku. Jeho spracovanie je jednou z povinností vyplývajúcich z…