Skip to main content

Inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve, vo vodnom hospodárstve a ochrane ovzdušia

ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Inžiniersku činnosť v odpadovom hospodárstve

Inžiniersku činnosť v odpadovom hospodárstve je možné riešiť jednorazovo, alebo externe – priebežne.

Jednorazová inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve predstavuje:

Vypracovanie:
· Návrhu zaradenia odpadov v zmysle platnej vyhlášky MŽP
· Žiadosti k vydaniu súhlasov podľa § 97
· Havarijného plánu pre nakladanie s nebezpečným odpadom
· Návrhu kontajnerizácie odpadov
· Technológie nakladania s odpadmi

Poradenskú činnosť:
· V zabezpečení odborného výkladu jednotlivých ustanovení zákona o odpadoch a jeho vykonávacích predpisov
· V zhromažďovaní a skladovaní odpadov
· Vo vedení agendy týkajúcej sa evidencii odpadov
· V zhodnocovaní a zneškodňovaní odpadov
· V konaní o uložení pokút
· V konaní školení zodpovedných pracovníkov pre oblasť OH
.  Zastupovanie pri vybavovaní legislatívnych náležitostí na príslušných orgánoch štátnej správy

 

Externá inžinierska činnosť v odpadovom hospodárstve predstavuje:
· Vstupnú analýzu aktuálneho stavu OH a vedenej evidencie
· Spracovanie dokumentácie k žiadostiam na vydanie potrebných súhlasov v zmysle platnej legislatívy v OH
· Priebežné metodické kontrolovanie plnenia uložených povinnosti v rozhodnutiach príslušných orgánov štátnej správy a legislatívy v OH
· Vedenie evidencie odpadov v zmysle platnej vyhl. MŽP SR
· Spracovanie Ohlásenia o vzniku odpadu a nakladaní s ním podľa platnej vyhl. MŽP SR
· Priebežné kontrolovanie spôsobu zhromažďovania a skladovania odpadov
· Plnenie povinností voči Organizácii výrobcov vyhradeného výrobku (OZV)
· Zabezpečovať odber odpadov za účelom zneškodňovania resp. zhodnotenia prostredníctvom oprávnenej organizácie
· Oboznamovanie s výsledkami kontrol a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov Vašej spoločnosti
· Zabezpečovať legislatívne povinnosti v oblasti obalovej legislatívy, vrátane  súčinnosti pri plnení záväzných limitov
· Zastupovanie pri vybavovaní jednotlivých náležitostí na príslušných orgánoch štátnej správy
· Spolupracovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy

Výhody, ktoré Vám prinesie externé zabezpečenie odpadového hospodárstva našou firmou:
· Odbornosť, praktické skúsenosti našich pracovníkov a predmet činnosti našej firmy sú zárukou, že odpadové hospodárstvo vo Vašom podniku bude v poriadku, čo výrazne znižuje riziko pokút zo strany kontrolných orgánov
· Zodpovednosť za výkon inžinierskych činností v odpadovom hospodárstve je poistená v renomovanej poisťovni do výšky 33 200 €
· Pracovníci Vašej firmy nebudú musieť študovať predpisy platné pre oblasť odpadovéhohospodárstva ale budú sa môcť venovať činnostiam, ktoré Vám prinášajú zisk
· Cenové relácie za externú činnosť sú niekoľkonásobne nižšie, ako náklady, keď si odpadové hospodárstvo zabezpečujete vo vlastnej réžii (ceny sú stanovené individuálne pri osobnej návšteve v závislosti od množstva a druhov vznikajúcich odpadov)

VODNÉ HOSPODÁRSTVO

HAVARIJNÝ PLÁN

Havarijný plán –  plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Jeho spracovanie je jednou z povinností vyplývajúcich z aktuálneho znenia zákona  č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Podľa § 39 zákona o vodách má okrem iného aj povinnosť ustanoviť vodohospodára ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3; alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3.

Na základe hore uvedeného ponúkame pre našich zmluvných partnerov spracovanie Havarijného plánu, vykonávanie povinností vodohospodára firmy, prípadne ďalších legislatívnych náležitostí.

Havarijný plán vypracujeme v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., podobne ako zosúladenie činnosti firmy so zákonom o vodách; taktiež plnenie pravidelných ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach. Náš pracovník Vás osobne navštívi, spracuje analýzu stavu vodného hospodárstva Vašej firmy, na základe ktorej Vám budú navrhnuté riešenia a zaslaná cenová ponuka na spracovanie HP Vašej firmy.

Inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve

Problematiku vodného hospodárstva a ochrany vôd rieši zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení nesk. predpisov. Povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona a súvisiacich vyhlášok vieme riešiť dvomi spôsobmi:

Jednorazová inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva:

· Spracovanie resp. aktualizácia plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“),v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z.

· Analýzu stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

– Spracovanie poplatkového priznania a oznámenia za odbery a vypúšťanie vôd

· Návrh na zosúladenie činnosti s legislatívou a STN

· Návrh možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov

· Spolupracovanie, prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve.

· Zavedenie agendy a evidencie v oblasti vodného hospodárstva

· Zrealizovanie školenia zodpovedných pracovníkov

Externá inžinierska činnost‘ v oblasti vodného hospodárstva:

· Vykonanie vstupného auditu aktuálneho stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie, resp. aktualizácia plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“)

· Priebežné kontrolovanie stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

· Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami

· Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára v zmysle § 70 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách

· Zosúladenie činnosti s legislatívou a STN

· Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov

· Navrhovanie možných spôsobov optimalizácie vodného hospodárstva

· Spolupracovanie prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve

OCHRANA OVZDUŠIA

Inžinierska činnosť v ochrane ovzdušia

Problematiku ochrany ovzdušia rieši zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší. Povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona a súvisiacich vyhlášok vieme riešiť tiež dvomi spôsobmi:

Jednorazová inžinierska činnosť v oblasti ochrany ovzdušia:

· Vykonanie vstupného auditu stavu ochrany ovzdušia v zmysle zákona č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a vykonávajúcich predpisov

 • Zabezpečenie súhlasov u orgánov štátnej správy na umiestnenie, stavbu a prevádzku zdrojov    znečisťovania ovzdušia
 • Návrh výpočtu množstva znečisťujúcich látok a zabezpečenie jeho schválenia orgánom štátnej správy
 • Zavedenie prevádzkovej evidencie a návrh súhrnu prevádzkovej evidencie (tabuľky NEIS)
 • Vypracovanie súborov STPP a TOO
 • Vypracovanie a zasielanie Oznámení o množstve ZL pre určenie poplatku za znečisťovanie ovzdušia
 • Vypracovanie Oznámení o fluórovaných uhľovodíkoch
 • Vypracovanie Oznámenia predajcov palív
 • Zabezpečenie vypracovania odborných posudkov zabezpečenie oprávnených emisných meraní
 • Zabezpečenie potvrdenia o pôvode biopaliva alebo biokvapaliny, ktoré overuje odborne spôsobilá osoba
 • Oboznámenie s výsledkami kontroly a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov Vášho podniku
 • Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov
 • Zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy a SIŽP

Externá inžinierska činnost‘ v oblasti ochrany ovzdušia:

· Vykonanie vstupného auditu aktuálneho stavu v oblasti ochrany ovzdušia.

· Priebežné kontroly na úseku ochrany ovzdušia – prevádzkové denníky, evidencia, prevádzka zdrojov, platnosť oprávnených meraní…

· Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti ochrany ovzdušia na vydanie súhlasov na povolenie prevádzky zdrojov znečisťovania

· Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na prevádzku zdrojov znečisťovania

· Výpočet poplatkov, zasielanie povinnej evidencie a povinného hlásenia za zdroje znečisťovania ovzdušia vždy k požadovanému termínu 15. 2. za predchádzajúci kalendárny rok

 • Zavedenie prevádzkovej evidencie malých, stredných a veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia a   súhrnu prevádzkovej evidencie (tabuľky NEIS)
 • Vypracovanie Oznámení o fluórovaných uhľovodíkoch
 • Vypracovanie Oznámenia predajcov palív

· Zabezpečenie spracovania odborných posudkov pre zdroje znečisťovania ovzdušia

· Zabezpečenie povinného merania emisií znečisťujúcich látok pre stredné a veľké zdroje znečisťovania

· Oboznamovanie s výsledkami kontrol a zistenými nedostatkami zodpovedných vedúcich pracovníkov     Vášho podniku

· Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených závad

· Zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy a SIŽP

Jednorazová inžinierska činnosť je riešená na základe objednávky, alebo zmluvy.

Externá inžinierska činnosť je riešená na základe zmluvy.