Skip to main content

Havarijný plán –  plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Jeho spracovanie je jednou z povinností vyplývajúcich z aktuálneho znenia zákona  č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Podľa § 39 zákona o vodách má okrem iného aj povinnosť ustanoviť vodohospodára ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3; alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3.

Na základe hore uvedeného ponúkame pre našich zmluvných partnerov spracovanie Havarijného plánu, vykonávanie povinností vodohospodára firmy, prípadne ďalších legislatívnych náležitostí.

Havarijný plán vypracujeme v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., podobne ako zosúladenie činnosti firmy so zákonom o vodách; taktiež plnenie pravidelných ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach. Náš pracovník Vás osobne navštívi, spracuje analýzu stavu vodného hospodárstva Vašej firmy, na základe ktorej Vám budú navrhnuté riešenia a zaslaná cenová ponuka na spracovanie HP Vašej firmy.

Inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve

Problematiku vodného hospodárstva a ochrany vôd rieši zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení nesk. predpisov. Povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona a súvisiacich vyhlášok vieme riešiť dvomi spôsobmi:

Jednorazová inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva:

· Spracovanie resp. aktualizácia plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“),v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z.

· Analýzu stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

– Spracovanie poplatkového priznania a oznámenia za odbery a vypúšťanie vôd

· Návrh na zosúladenie činnosti s legislatívou a STN

· Návrh možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov

· Spolupracovanie, prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve.

· Zavedenie agendy a evidencie v oblasti vodného hospodárstva

· Zrealizovanie školenia zodpovedných pracovníkov

Externá inžinierska činnost‘ v oblasti vodného hospodárstva:

· Vykonanie vstupného auditu aktuálneho stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie, resp. aktualizácia plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“)

· Priebežné kontrolovanie stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

· Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami

· Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára v zmysle § 70 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách

· Zosúladenie činnosti s legislatívou a STN

· Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov

· Navrhovanie možných spôsobov optimalizácie vodného hospodárstva

· Spolupracovanie prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve