Skip to main content
All Posts By

admin

ZÁKON O ODPADOCH

By Uncategorized

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. schváleny NR SR dňa 17.3.2015 pojednáva o novom systéme nakladania s odpadom, o rozšírenej zodpovednosť výrobcov, o informačnom systéme odpadového 

Účinnosť zákona: 1. 1. 2016

Zmeny sa týkajú výrobcov, dovozcov, baličov, distribútorov, pôvodcov, obcí a subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve.

OBALY

Povinnosti za obaly sa začleňujú pod zákon o odpadoch Povinné osoby sa volajú výrobcovia obalov, a na týchto sa vzťahujú aj všeobecné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku.

Výrobca obalov si bude môcť plniť vyhradené povinnosti vyznačené individuálne alebo kolektívne. Ale aj pri plnení povinností kolektívne stále bude výrobca zodpovedať za plnenie zvýraznených povinností (bod 5 a 7).

Zákon umožňuje plniť povinnosti aj individuálne. Individualista (výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne) bude podliehať autorizácii a plniť množstvo povinností, podobne ako novovzniknuté OZV. Výrobca obalov si môže plniť vyhradené povinnosti individuálne len v prípade, ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.

VODNÉ HOSPODÁRSTVO – Havarijný plán

By Uncategorized

Havarijný plán –  plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Jeho spracovanie je jednou z povinností vyplývajúcich z aktuálneho znenia zákona  č. 364/2004 Z.z. o vodách.
Podľa § 39 zákona o vodách má okrem iného aj povinnosť ustanoviť vodohospodára ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3; alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3.

Na základe hore uvedeného ponúkame pre našich zmluvných partnerov spracovanie Havarijného plánu, vykonávanie povinností vodohospodára firmy, prípadne ďalších legislatívnych náležitostí.

Havarijný plán vypracujeme v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z.z., podobne ako zosúladenie činnosti firmy so zákonom o vodách; taktiež plnenie pravidelných ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach. Náš pracovník Vás osobne navštívi, spracuje analýzu stavu vodného hospodárstva Vašej firmy, na základe ktorej Vám budú navrhnuté riešenia a zaslaná cenová ponuka na spracovanie HP Vašej firmy.

Inžinierska činnosť vo vodnom hospodárstve

Problematiku vodného hospodárstva a ochrany vôd rieši zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení nesk. predpisov. Povinnosti, vyplývajúce z tohto zákona a súvisiacich vyhlášok vieme riešiť dvomi spôsobmi:

Jednorazová inžinierska činnosť v oblasti vodného hospodárstva:

· Spracovanie resp. aktualizácia plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“),v súlade so zákonom č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č. 200/2018 Z.z.

· Analýzu stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

– Spracovanie poplatkového priznania a oznámenia za odbery a vypúšťanie vôd

· Návrh na zosúladenie činnosti s legislatívou a STN

· Návrh možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov

· Spolupracovanie, prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve.

· Zavedenie agendy a evidencie v oblasti vodného hospodárstva

· Zrealizovanie školenia zodpovedných pracovníkov

Externá inžinierska činnost‘ v oblasti vodného hospodárstva:

· Vykonanie vstupného auditu aktuálneho stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie, resp. aktualizácia plánov preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku (ďalej len „havarijný plán“)

· Priebežné kontrolovanie stavu vodného hospodárstva

· Spracovanie a zasielanie hlásení a žiadostí v oblasti vodného hospodárstva

· Zastupovanie pri konaniach pri vybavovaní súhlasov a povolení na nakladanie s vodami

· Zabezpečenie výkonu funkcie vodohospodára v zmysle § 70 zákona č.364/2004 Z.z. o vodách

· Zosúladenie činnosti s legislatívou a STN

· Navrhovanie možných spôsobov odstránenia zistených nedostatkov

· Navrhovanie možných spôsobov optimalizácie vodného hospodárstva

· Spolupracovanie prípadne zastupovanie pri kontrolách zo strany štátnej správy vo vodnom hospodárstve