Skip to main content

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. schváleny NR SR dňa 17.3.2015 pojednáva o novom systéme nakladania s odpadom, o rozšírenej zodpovednosť výrobcov, o informačnom systéme odpadového 

Účinnosť zákona: 1. 1. 2016

Zmeny sa týkajú výrobcov, dovozcov, baličov, distribútorov, pôvodcov, obcí a subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve.

OBALY

Povinnosti za obaly sa začleňujú pod zákon o odpadoch Povinné osoby sa volajú výrobcovia obalov, a na týchto sa vzťahujú aj všeobecné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku.

Výrobca obalov si bude môcť plniť vyhradené povinnosti vyznačené individuálne alebo kolektívne. Ale aj pri plnení povinností kolektívne stále bude výrobca zodpovedať za plnenie zvýraznených povinností (bod 5 a 7).

Zákon umožňuje plniť povinnosti aj individuálne. Individualista (výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne) bude podliehať autorizácii a plniť množstvo povinností, podobne ako novovzniknuté OZV. Výrobca obalov si môže plniť vyhradené povinnosti individuálne len v prípade, ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.