OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40  Topoľčany

Číslo spisu
OU-TO-OSZP-2020/011927-002
Topoľčany
22. 12. 2020
Logo
Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa: 1. VYFAKO, spol. s.r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 2. SIŽP-IOH Nitra
Výrok
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Topoľčany) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov predlžuje podľa § 97 ods. 18 zákona o odpadoch platnosť súhlasu č. j. OU-TO-OSZP-2016/003881-Ča zo dňa 14.04.2016 na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné - podľa § 97 ods. 1 písm. i) zákona o odpadoch pre právnickú osobu VYFAKO, spol. s.r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina, IČO: 36 555 355 a to nasledovne: Súhlas sa udeľuje do 31.10.2025 V ostatných častiach zostáva rozhodnutie č. j. OU-TO-OSZP-2016/003881-Ča zo dňa 14.04.2016 nezmenené. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia tunajšieho úradu č. j. OU-TO-OSZP-2016/003881-Ča zo dňa 14.04.2016.
Odôvodnenie
Spoločnosť VYFAKO, spol. s.r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina, IČO 36 555 355 (ďalej len „žiadateľ“), dňa 20.11.2020 požiadala Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany o predĺženie platnosti rozhodnutia č. j. OU-TO-OSZP-2016/003881-Ča zo dňa 14.04.2016 na zhromažďovanie odpadov držiteľom odpadu bez predchádzajúceho triedenia, ak vzhľadom na následný spôsob ich zhodnocovania alebo zneškodňovania nie je triedenie a oddelené zhromažďovanie možné alebo účelné. Z obsahu žiadosti a dokladov vyplýva, že žiadateľ nakladá s odpadmi v súlade s platnými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva, čím sú splnené zákonné podmienky pre vydanie predmetného rozhodnutia. Žiadosť o predĺženie súhlasu bola podaná v zákonnej lehote. Platnosť súhlasu bola predĺžená v súlade s § 97 ods. 18 zákona o odpadoch. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po vykonanom šetrení z dôvodov uvedených v § 114 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nasledovných dokladov: • žiadosť zo dňa 18.11.2020, • kópia rozhodnutia č. j. OU-TO-OSZP-2016/003881-Ča zo dňa 14.04.2016, • kópia zmluvy so spoločnosťou KONZEKO spol. s r.o. na odber, prepravu, zneškodnenie alebo zhodnotenie odpadových olejov v zmiešanej forme, • správny poplatok v hodnote 4 eur, • vykonané správne konanie. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Správny poplatok bol zaplatený formou platobného predpisu vo výške 4 eurá v zmysle položky 162 písm. y) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na OÚ Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Milan Burda
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10328
Doručuje sa
VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica , 956 05 Nitrianska Blatnica, Slovenská republika