OKRESNÝ ÚRAD TOPOĽČANY
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40  Topoľčany

Číslo spisu
OU-TO-OSZP-2020/011925-004
Topoľčany
22. 12. 2020
Logo
Rozhodnutie
Popis konania / Účastníci konania
Doručuje sa: 1. VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina Na vedomie po nadobudnutí právoplatnosti: 2. OÚ v sídle kraja Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie 3. SIŽP-IOH Nitra
Výrok
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OÚ Topoľčany) ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa ustanovenia § 104 ods. 1 písm. d) a § 108 ods. 1 písm. m) zákona 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov mení rozhodnutie podľa § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch, ktorým bol udelený súhlas č. j. OU-TO-OSZP-2016/003718-Ča zo dňa 25.04.2016, zmenený rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/009530 zo dňa 03.09.2019 a rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/012308 zo dňa 12.11.2019 na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov podľa § 97 ods. 1 písm. d) zákona o odpadoch, ktoré žiadateľ prevádzkuje na ul. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina pre spoločnosť VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina, IČO 36 555 355. Vo výrokovej časti rozhodnutia č. j. OU-TO-OSZP-2016/003718-Ča zo dňa 25.04.2016, zmeneného rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/009530 zo dňa 03.09.2019 a rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/012308 zo dňa 12.11.2019, ktorým tunajší úrad udelil súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov sa: • m e n í platnosť rozhodnutia z 31.03.2021 na 31.10.2025 • vypúšťa zo zoznamu odpadov, odpad s kat. č. 17 06 01 - Izolačné materiály obsahujúce azbest • vypúšťa zoznam elektrozariadení podľa kategórií uvedených v prílohe č. 6 zákona o odpadoch, časť I platných do 14. augusta 2018 a nahrádza kategóriami elektrozariadení platných od 15.08.2018, uvedených v prílohe č. 6 zákona o odpadoch, časť II v členení na tieto elektrozariadenia – Zariadenia na tepelnú výmenu, Obrazovky, monitory a zariadenia, ktoré obsahujú obrazovky s povrchom väčším ako 100 cm2, Svetelné zdroje, Veľké zariadenia (s akýmkoľvek vonkajším rozmerom viac ako 50 cm), Malé zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm), Malé IT a telekomunikačné zariadenia (žiadny vonkajší rozmer nie je väčší ako 50 cm) V ostatných častiach zostáva rozhodnutie č. j. OU-TO-OSZP-2016/003718-Ča zo dňa 25.04.2016, zmenené rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/009530 zo dňa 03.09.2019 a rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/012308 zo dňa 12.11.2019 nezmenené. Toto rozhodnutie je neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia tunajšieho úradu č. j. OU-TO-OSZP-2016/003718-Ča zo dňa 25.04.2016, zmeneného rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/009530 zo dňa 03.09.2019 a rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/012308 zo dňa 12.11.2019.
Odôvodnenie
Spoločnosť VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina, IČO 36 555 355, dňa 20.11.2020 požiadala Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany o predĺženie platnosti rozhodnutia č. j. OU-TO-OSZP-2016/003718-Ča zo dňa 25.04.2016, zmeneného rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/009530 zo dňa 03.09.2019 a rozhodnutím č. OU-TO-OSZP-2019/012308 zo dňa 12.11.2019, ktorým bol vydaný súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov na ul. Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie oznámil listom č. OU-TO-OSZP-2020/011925-003 zo dňa 15.12.2020 začiatok konania vo veci predĺženia platnosti súhlasu na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia. V stanovenej lehote neboli na tunajší úrad doručené žiadne pripomienky. Nakoľko pôvodným rozhodnutím bol udelený súhlas na zber odpadu s kat. č. 17 06 01 - Izolačné materiály obsahujúce azbest, pristúpil OÚ Topoľčany v súlade s § 114 ods. 1 písm. a) bod 2 zákona o odpadoch k zmene súhlasu z vlastného podnetu a vyňal zo zoznamu odpadov, odpad s kat. č. 17 06 01 - Izolačné materiály obsahujúce azbest, z dôvodu, že nakladanie s uvedeným odpadom podlieha osobitným požiadavkám, t.j. je nutná jeho stabilizácia, ktorú môžu vykonávať výlučne oprávnené osoby na základe oprávnenia vydaného Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Zároveň z dôvodu zmeny kategorizácie elektrozariadení, OÚ Topoľčany vyňal zoznam elektrozariadení podľa kategórií uvedených v prílohe č. 6 zákona o odpadoch, časť I platných do 14. augusta 2018 a nahradil kategóriami elektrozariadení platných od 15.08.2018, uvedených v prílohe č. 6, časť II zákona o odpadoch. Žiadosť o predĺženie súhlasu bola podaná v zákonnej lehote. Platnosť súhlasu bola predĺžená v súlade s § 97 ods. 17 zákona o odpadoch. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve môže udelený súhlas zmeniť alebo zrušiť z vlastného podnetu alebo na návrh účastníka konania po vykonanom šetrení z dôvodov uvedených v § 114 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch. Správny orgán pri rozhodovaní vychádzal z nasledovných dokladov: • žiadosť zo dňa 25.11.2020, • kópia rozhodnutia č. j. OU-TO-OSZP-2016/003718-Ča zo dňa 25.04.2016, • kópia zmeny rozhodnutia č. OU-TO-OSZP-2019/009530 zo dňa 03.09.2019 a č. OU-TO-OSZP-2019/012308 zo dňa 12.11.2019 • kópie zmlúv s oprávnenými organizáciami o odbere odpadu, • výpis z obchodného registra cez OverSi, • správny poplatok v hodnote 4 eur, • vykonané správne konanie. Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, na základe vyššie uvedeného rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Správny poplatok bol zaplatený formou e-kolku vo výške 4 eurá v zmysle položky 162 písm. y) zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) na OÚ Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. Ľ. Štúra 1738, 955 40 Topoľčany v lehote do 15 dní odo dňa doručenia tohto rozhodnutia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a nadobudnutí právoplatnosti.
Ing. Milan Burda
vedúci odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci
IČO: 00151866 Sufix: 10328
Doručuje sa
VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica , 956 05 Nitrianska Blatnica, Slovenská republika
Obec Nitrianska Blatnica, Nitrianska Blatnica 6, 956 05 Nitrianska Blatnica, Slovenská republika