ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Nám. Ľ. Štúra 1738, 955  40  Topoľčany

VYFAKO, spol. s r.o.
Nitrianska Blatnica 
956  05  Nitrianska Blatnica
Slovenská republika
Váš list číslo/zo dňa
20.10.2021
Naše číslo
OU-TO-OSZP-2021/010919-002
Vybavuje/linka
Mgr. Bočkayová/315
T​o​p​o​ľ​č​a​n​y​
04. 11. 2021
Vec
Potvrdenie o registrácii
Okresný úrad Topoľčany, odbor starostlivosti o životné prostredie ako príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa § 98 ods. 5 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“ ) potvrdzuje, že vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva vykonal podľa § 108 ods. 1 písm. c) zákona o odpadoch registráciu pod reg. číslom: TO-009/2021 pre právnickú osobu obchodné meno: VYFAKO, spol. s r.o. sídlo: Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina IČO: 36 555 355 Štatutárny orgán - konatelia: Ing. Daniel Rusko, Kajakárska 7313/66, 921 01 Piešťany Ing. Stanislav Dvonč, Radová 1422/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou Peter Grznár, 956 05 Nitrianska Blatnica 291 na činnosť 1. podľa § 98 ods. 1 zákona o odpadoch na zber odpadov bez prevádzkovania zariadenia na zber odpadov, predmetom ktorej sú odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradené do kategórie odpadu „O“- odpad ostatný a kategórie „N“- odpad nebezpečný 2. podľa § 98 ods. 2 zákona o odpadoch ako obchodník a sprostredkovateľ, predmetom ktorej sú odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradené do kategórie odpadu „O“- odpad ostatný a kategórie „N“- odpad nebezpečný 3. podľa § 98 ods. 4 zákona o odpadoch ako dopravca, ktorý vykonáva prepravu odpadu pre vlastnú potrebu, predmetom ktorej sú odpady v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov zaradené do kategórie odpadu „O“- odpad ostatný a kategórie „N“- odpad nebezpečný Vydaním tohto potvrdenia o registrácii stráca platnosť potvrdenie o registrácii číslo OU-TO-OSZP-2016/002066-Ča zo dňa 29.02.2016 vydané Okresným úradom Topoľčany, odborom starostlivosti o životné prostredie, orgánom štátnej správy odpadového hospodárstva pre právnickú osobu – VYFAKO, spol. s r.o., Nitrianska Blatnica 5, 956 05 Radošina.
Ing. Janka Hubinská
vedúca odboru
Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Telefón
+​4​2​1​3​8​5​4​3​3​3​1​5​
E-mail
K​a​t​a​r​i​n​a​.​B​o​c​k​a​y​o​v​a​@​m​i​n​v​.​s​k​
Internet
w​w​w​.​m​i​n​v​.​s​k​
IČO
0​0​1​5​1​8​6​6​