PREPRAVA ODPADOV

Preprava odpadov sa uskutočňuje na základe prepravných povolení príslušných
orgánov štátnej správy a podľa Európskej dohody o medzinárodnej cestnej
preprave nebezpečných vecí (ADR).
Prepravné povolenia pre okres Topoľčany a pre územie Slovenska

Daewoo 1 na prepravu kontajnerov

Vozidlo spĺňa podmienky ADR ako vozidlo FL, na prepravu látok:

- trieda 2 plyny
- trieda 3 horľavé kvapalné látky
- trieda 4.1 horľavé, pevné látky, samoreaktívne látky a pevne znecitlivené výbušniny
- trieda 4.2 samozápalné látky
- trieda 4.3 látky, ktoré pri styku s vodou vyvíjajú horľavé plyny
- trieda 5.2 organické peroxidy
- trieda 6.1 jedovaté látky trieda 6.2 infekčné látky
- trieda 8 žieravé látky
- trieda 9 iné nebezpečné látky a predmety

Daewoo 2 cisterna, vozidlo FL, kód LBFG

Vozidlo spĺňa podmienky ADR, na prepravu látok:

- trieda 3, UN 1202, 1223, 1267, 1268, 3295
- trieda 9, UN 3082

Tuhé, resp. pastovité odpady

Preprava odpadu sa uskutočňuje nákladnými vozidlami Daewoo s jednoramenným nosičom kontajnerov, CTS 3038, využívajúc kontajnery s rôznym objemom. Objem kontajnerov 3-12m3, v závislosti od hmotnosti, objemu a druhu prepravovaného odpadu.

Tekuté odpady

Preprava odpadov sa uskutočňuje nákladným vozidlom Daewoo s cisternovou nadstavbou o objeme 2,5m3.

Rôzne drobné odpady

Preprava odpadov sa uskutočňuje dodávkovým vozidlom Peugeot Boxer o objeme 12m3.