Aktuálne

HAVARIJNÝ PLÁN

Tj. plán preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku znečisťujúcich látok do životného prostredia a na postup v prípade ich úniku.

Nadobudnutím účinnosti zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách došlo k zmene prakticky celej právnej oblasti vodného hospodárstva. Zákon bol viackrát novelizovaný, podľa poslednej novely č. 409/2014 Z.z. sa zavádza názov znečisťujúce látky namiesto látok škodlivých (predtým nebezpečných) a tiež sa zavádzajú doby platnosti, na ktoré možno vydať povolenia na odbery podzemných a povrchových vôd, resp. povolenia na vypúšťanie odpadových vôd. Práva a povinnosti vyplývajúce z povolení a rozhodnutí vydaných do 14. januára 2015, ktoré nie sú v súlade s novelou vodného zákona, je potrebné do 30. septembra 2017 uviesť s ním do súladu, inak povolenia a rozhodnutia strácajú platnosť.

Podľa § 39 zákona o vodách má okrem iných povinností aj povinnosť ustanoviť vodohospodára ten, kto pravidelne zaobchádza v rámci výrobného procesu alebo inej činnosti s tuhými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 t alebo s kvapalnými znečisťujúcimi látkami v množstve väčšom ako 1 m3; alebo zaobchádza s tuhými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 t alebo s kvapalnými prioritnými nebezpečnými látkami v množstve väčšom ako 0,3 m3.

Na základe hore uvedeného ponúkame pre našich zmluvných partnerov spracovanie Havarijného plánu, vykonávanie povinností vodohospodára firmy, prípadne ďalších chýbajúcich legislatívnych náležitostí.

Havarijný plán vypracujeme v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z.z., podobne ako zosúladenie činnosti firmy so zákonom o vodách; taktiež plnenie pravidelných ohlasovacích povinností voči štátnym orgánom.

V prípade Vášho záujmu nás kontaktujte na našich telefónnych číslach. Náš pracovník Vás osobne navštívi, spracuje analýzu stavu vodného hospodárstva Vašej firmy, na základe ktorej Vám budú navrhnuté riešenia a zaslaná cenová ponuka na spracovanie HP Vašej firmy.

NOVÝ ZÁKON O ODPADOCH

Zákon o odpadoch č. 79/2015 Z.z. schváleny NR SR dňa 17.3.2015 pojednáva o novom systéme nakladania s odpadom, o rozšírenej zodpovednosť výrobcov, o informačnom systéme odpadového hospodárstva.

POZOR : do 30.6.2016 sú pôvodcovia (držitelia) nebezpečných odpadov povinný požiadať o vydanie súhlasu na zhromažďovanie nebezpečných odpadov príslušný orgán štátnej správy v odpadovom hospodárstve

Účinnosť zákona: 1. 1. 2016

Zmeny sa budú týkať výrobcov, dovozcov, baličov, distribútorov, pôvodcov, obcí a subjektov pôsobiacich v odpadovom hospodárstve.

OBALY

Povinnosti za obaly sa začleňujú pod zákon o odpadoch Povinné osoby sa budú volať výrobcovia obalov, na ktorého sa vzťahujú aj všeobecné povinnosti výrobcu vyhradeného výrobku.

Výrobca obalov si bude môcť plniť vyhradené povinnosti vyznačené individuálne alebo kolektívne. Ale aj pri plnení povinností kolektívne stále bude výrobca zodpovedať za plnenie zvýraznených povinností (bod 5 a 7).

Pri kolektívnom plnení bude výrobca povinný organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) uhradiť skutočné náklady vzniknuté zo zabezpečenia zberu, prepravy, prípravy na opätovné použitie, zhodnotenia, recyklácie, spracovania a zneškodnenia oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu z jeho výrobkov, poskytovať pravdivé a úplné údaje a informácie, oznamovať zmeny.

Zákon umožňuje plniť povinnosti aj individuálne. Individualista (výrobca obalov, ktorý plní vyhradené povinnosti individuálne) bude podliehať autorizácii a plniť množstvo povinností, podobne ako novovzniknuté OZV. Výrobca obalov si môže plniť vyhradené povinnosti individuálne len v prípade, ak odpad z obalov ním uvedených na trh alebo do distribúcie nebude súčasťou komunálneho odpadu.